STT Mã số thuế

Nhà cung cấp nước ngoài

Cơ quan quản lý thuế 1 9000000045

Microsoft Regional Sales Pte Ltd

Cục Thuế doanh nghiệp lớn 2 9000000052

iHerb, LLC

Cục Thuế doanh nghiệp lớn 3

9000000077

Netflix Pte.Ltd. Cục Thuế doanh nghiệp lớn 4 9000000084

TIKTOK PTE.LTD.

Cục Thuế doanh nghiệp lớn 5 9000000091

Blizzard Entertainment Inc

Cục Thuế doanh nghiệp lớn 6 9000000101

Educational Testing Service

Cục Thuế doanh nghiệp lớn 7 9000000126

LinkedIn Singapore Pte.Ltd

Cục Thuế doanh nghiệp lớn 8 9000000119

EZVIN INTERNATIONAL LIMITED

Cục Thuế doanh nghiệp lớn 9 9000000140

KLOOK TRAVEL TECHNOLOGY LIMITED

Cục Thuế doanh nghiệp lớn 10 9000000133

Samsung Electronics Co., Ltd.

Cục Thuế doanh nghiệp lớn 11 9000000158

IMAGE FUTURE INVESTMENT (HK) LIMITED

Cục Thuế doanh nghiệp lớn 12 9000000165

Huawei Services (Hong Kong) Co., Limited

Cục Thuế doanh nghiệp lớn 13 9000000172

TRAVELOKA SERVICES PTE.LTD.

Cục Thuế doanh nghiệp lớn 14 9000000197

Spotify AB

Cục Thuế doanh nghiệp lớn 15 9000000207

Cricut Inc

Cục Thuế doanh nghiệp lớn 16 9000000260

PIPO (HK) Limited

Cục Thuế doanh nghiệp lớn 17 9000000278

2C2P PTE.LTD

Cục Thuế doanh nghiệp lớn 18 9000000327

META PLATFORMS IRELAND LIMITED

Cục Thuế doanh nghiệp lớn 19 9000000302

Hostinger PTE Ltd.

Cục Thuế doanh nghiệp lớn 20 9000000292

META PLATFORMS TECHNOLOGIES IRELAND LIMITED

Cục Thuế doanh nghiệp lớn 21 9000000285

FACEBOOK PAYMENTS INTERNATIONAL LIMITED

Cục Thuế doanh nghiệp lớn 22 9000000334

CGTrader UAB

Cục Thuế doanh nghiệp lớn 23 9000000341

MCAFEE IRELAND LIMITED

Cục Thuế doanh nghiệp lớn 24 9000000359

Canva Pty Ltd

Cục Thuế doanh nghiệp lớn 25 9000000366

eBay Marketplaces GmbH

Cục Thuế doanh nghiệp lớn 26 9000000373

Bloomberg L.P.

Cục Thuế doanh nghiệp lớn 27 9000000380

MORRIS SHIPPING INTERNATIONAL LIMITED

Cục Thuế doanh nghiệp lớn 28 9000000398

University of Auckland

Cục Thuế doanh nghiệp lớn 29 9000000408

TOKGISTIC PTE. LTD.

Cục Thuế doanh nghiệp lớn 30 9000000415

Google Asia Pacific Pte Ltd

Cục Thuế doanh nghiệp lớn 31 9000000422

Fenix International Limited

Cục Thuế doanh nghiệp lớn 32 9000000447

PADDLE.COM MARKET LIMITED

Cục Thuế doanh nghiệp lớn 33 9000000454

Bloomberg Finance Singapore L.P.

Cục Thuế doanh nghiệp lớn 34 9000000461

ETSY IRELAND

Cục Thuế doanh nghiệp lớn 35 9000000479

Verifone Payments B.V.

Cục Thuế doanh nghiệp lớn 36 9000000486

Apple Distribution International Limited

Cục Thuế doanh nghiệp lớn 37 9000000493

DialogEdu, LLC

Cục Thuế doanh nghiệp lớn 38 9000000503

Shen Yun Zuo Pin, Inc.

Cục Thuế doanh nghiệp lớn 39 9000000510

The Chancellor, Masters, and Scholars of the University of Cambridge

Cục Thuế doanh nghiệp lớn