KHUNG TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Tài sản cố định khi đưa vào sử dụng thì doanh nghiệp phải thực hiện trích khấu hao cho tài sản này vì có sự giảm dần về giá trị của tài sản do tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh hoặc do hao mòn tự nhiên. Khấu hao tài sản cố định […]