5 TRƯỜNG HỢP KHÔNG CHỊU THUẾ NHÀ THẦU

Với thị trường rộng mở và theo xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế, việc trao đổi mua bán không chỉ giới hạn trong phạm vi nội địa mà còn mở rộng giao thương với các đơn vị bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ nước ngoài. Khi đó, những cá nhân, tổ […]