SỬA ĐỔI HỒ SƠ CHỨNG MINH NGƯỜI PHỤ THUỘC TỪ 2023

Cách tính thuế TNCN theo mức giảm trừ gia cảnh Theo quy định của pháp luật, cho phép giảm trừ một phần thu nhập cho bản thân và người phụ thuộc ra khỏi thu nhập chịu thuế nhằm giảm bớt gánh nặng cho người nộp thuế là cá nhân cư trú. Thuế TNCN = (Thu […]