12 KHOẢN THU NHẬP ĐƯỢC MIỄN THUẾ TNDN

Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) có tác động rất lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp. Để khuyến khích sản xuất nội địa, Chính phủ đã có nhiều chính sách như ưu đãi thuế TNDN và cho phép thu nhập của một số lĩnh vực, địa bàn được miễn thuế. Ở […]