BÁO CÁO TÌNH HÌNH TIỀN LƯƠNG, KẾ HOẠCH THƯỞNG TẾT

Khi sử dụng lao động, doanh nghiệp phải có trách nhiệm gửi các báo cáo liên quan đến lao động cho cơ quan ban ngành. Ngoài ra, doanh nghiệp chắc hẳn phải xây dựng quy chế về lương, thưởng cho người lao động và việc trả lương, thưởng cũng cần phải được báo cáo cho […]

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

Số lượng lao động nước ngoài đang chiếm một số lượng khá lớn trong tổng lao động tại Việt Nam. Khi sử dụng lao động nước ngoài, doanh nghiệp phải có trách nhiệm báo cáo tình hình sử dụng lao động định kỳ. Đây là một báo cáo bắt buộc nếu không thực hiện sẽ […]

HƯỚNG DẪN BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Doanh nghiệp khi hoạt động sử dụng lao động để tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc sử dụng lao động định kỳ phải được thông báo cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để có cơ sở quản lý tình hình lao động của doanh nghiệp, định kỳ […]

MIỄN XÁC ĐỊNH NHU CẦU SỬ DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

Quá trình hội nhập kinh tế thế giới đang mở ra cho Việt Nam nhiều cơ hội phát triển, tuy nhiên trong bước đầu hội nhập nguồn nhân lực trong nước chưa đáp ứng được yêu cầu ở một số lĩnh vực. Nhưng trong “nguy” có “cơ”, tận dụng cơ hội giao thương quốc tế, […]