CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ THUẾ TNCN TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG

Có các khoản giảm trừ sau đây: Khoản giảm trừ Cá nhân cư trú Cá nhân không cư trú Các khoản giảm trừ gia cảnh Được giảm trừ Không được giảm trừ Các khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện Được giảm trừ Được giảm trừ Các khoản đóng góp từ thiện, nhân […]