NHỮNG HÀNH VI BỊ CẤM KHI DOANH NGHIỆP LÀM THỦ TỤC GIẢI THỂ

Việc giải thể doanh nghiệp là quá trình chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp hoàn toàn. Có nhiều lý do khiến một doanh nghiệp quyết định giải thể, như không thể đảm bảo hoạt động hiệu quả, thua lỗ liên tục, không còn nhu cầu hoặc sự thay đổi trong chiến lược kinh doanh. […]