THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Cá nhân khi có phát sinh thu nhập chịu thuế Thu nhập cá nhân phải đăng ký thuế để thực hiện nghĩa vụ đối với Ngân sách nhà nước. Thông tin đăng ký thuế là một dữ liệu quan trọng để cơ quan cấp trên quản lý người nộp thuế, do đó khi thay đổi […]

THỦ TỤC THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

1. Thời hạn thay đổi thông tin đăng ký thuế Căn cứ theo Thông tư 96/2015/TT-BTC quy định: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị phụ thuộc của tổ chức thay đổi thông tin trên tờ khai đăng ký thuế và bảng kê kèm tờ khai […]