ĐIỀU CHỈNH CHI PHÍ SAU KHI ĐÃ QUYẾT TOÁN THUẾ

Thuế Thu nhập doanh nghiệp ở Việt Nam được thực hiện theo cơ chế tự khai, tự nộp. Cơ sở kinh doanh tự xác định số thuế phải nộp, trong đó chi phí ảnh hưởng rất lớn đến số thuế mà đơn vị phải nộp. Những khoản chi phí hợp lý, đáp ứng quy định […]