HƯỚNG DẪN BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Doanh nghiệp khi hoạt động sử dụng lao động để tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc sử dụng lao động định kỳ phải được thông báo cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để có cơ sở quản lý tình hình lao động của doanh nghiệp, định kỳ […]