Nghị định 58/2020/NĐ-CP về mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN), trong đó có quy định thời hạn doanh nghiệp được giảm mức đóng BHXH bắt buộc.

 

Cụ thể, thời hạn áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN được quy định như sau:

- Thời hạn thực hiện mức đóng bằng 0,3% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 Nghị định 58/2020/NĐ-CP36 tháng, kể từ tháng quyết định áp dụng mức đóng có hiệu lực.

- Trong vòng 60 ngày trước ngày hết thời hạn áp dụng mức đóng nêu trên, nếu người sử dụng lao động vẫn có nhu cầu tiếp tục mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động thì lập 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 6 và thực hiện đề nghị theo quy định tại Điều 8 Nghị định 58/2020/NĐ-CP.

Nguồn Thư Viện Pháp Luật