NHỮNG THÔNG TIN VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Thị trường thương mại điện tử Việt Nam đang phát triển rất mạnh mẽ, theo báo cáo được thực hiện bởi Lazada Việt Nam, tổng quy mô thị trường thương mại điện tử của Việt Nam năm 2021 đạt 13 tỷ USD và dự kiến tăng gấp 3 lần con số này vào năm 2025
 

1. Hoạt động thương mại điện tử là gì?
Theo Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP:
 

Hoạt động thương mại điện tử là việc tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình của hoạt động thương mại bằng phương tiện điện tử có kết nối với mạng Internet, mạng viễn thông di động hoặc các mạng mở khác


2. Sàn giao dịch thương mại điện tử là gì?
- Theo Khoản 9 Điều 3 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP, sàn giao dịch thương mại điện tử là nơi diễn ra hoạt động thương mại, thường tồn tại dưới dạng website cho phép cá nhân, tổ chức (không phải chủ sở hữu website) thực hiện giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ trên đó.
- Theo Khoản 15 Điều 1 Nghị định số 85/2021/NĐ-CP, các hình thức hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử bao gồm:

  • Website để trưng bày, giới thiệu hàng hóa hoặc dịch vụ
  • Website để thực hiện giao kết hợp đồng với khách hàng
  • Website cho phép đăng tin mua bán hàng hóa, dịch vụ
  • Mạng xã hội có một trong 03 hình thức trên và người tham gia trả phí khi thực hiện các hoạt động trên đó.

 
3. Trách nhiệm của chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử 
Theo Điều 36 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP và Khoản 16 Điều 1 Nghị định số 85/2021/NĐ-CP quy định trách nhiệm của chủ sàn TMĐT như sau:

- Đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử và công bố thông tin về người sở hữu website trên trang chủ website.
- Xây dựng quy chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử và công bố công khai trên website, đồng thời đảm bảo thực hiện đầy đủ quy chế.
- Cung cấp thông tin người bán
- Lưu trữ và thường xuyên cập nhật thông tin đăng ký của các thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử
- Thiết lập cơ chế về quy trình giao kết hợp đồng cho chức năng đặt hàng trực tuyến.
- Bảo mật thông tin kinh doanh và thông tin cá nhân của thương nhân, tổ chức, cá nhân
- Có biện pháp xử lý về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử
- Hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra, xử lý các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật
- Công khai cơ chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên sàn giao dịch thương mại điện tử, tích cực hỗ trợ khách hàng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
- Đối với những sàn giao dịch thương mại điện tử có chức năng đặt hàng trực tuyến, ngoài các nghĩa vụ trên, thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử có trách nhiệm:

+ Chỉ định đầu mối tiếp nhận yêu cầu và cung cấp thông tin trực tuyến về các đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật cho cơ quan quản lý nhà nước
+ Đại diện cho người bán nước ngoài giải quyết các khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến hàng hóa, dịch vụ và thông báo nghĩa vụ thuế của người bán nước ngoài
+ Tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại của người tiêu dùng trong trường hợp một giao dịch có nhiều hơn 02 bên tham gia
+ Lưu trữ thông tin về các giao dịch đặt hàng 
+ Liên đới bồi thường thiệt hại 
 

4. Trách nhiệm của người bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử 
Theo Điều 37 Nghị định 52/2013/NĐ-CP quy định người bán trên sàn TMĐT phải có các trách nhiệm như sau:
- Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin cho chủ sở hữu sàn thương mại khi đăng ký sử dụng dịch vụ.
- Cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin về hàng hóa, dịch vụ cung cấp trên sàn giao dịch thương mại điện tử.
- Tuân thủ cơ chế về quy trình giao kết hợp đồng cho chức năng đặt hàng trực tuyến
- Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước
- Tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử.
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

Tư vấn thuế Sài Nam