Trường hợp nào công ty không phải nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân?

Trả lời:

Theo hướng dẫn tại Công văn 883/TCT-DNNCN ban hành ngày 24/03/2022:

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công phải khai quyết toán thuế TNCN thay cho cá nhân có ủy quyền quyết toán không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không.

Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phải quyết toán thuế Thu nhập cá nhân cũng được hướng dẫn tại tiểu mục 2 Mục II Công văn 883/TCT-DNNCN như sau:

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công không phải quyết toán thuế TNCN bao gồm: tổ chức, cá nhân trong năm không phát sinh trả thu nhập; tổ chức, cá nhân trả thu nhập tạm ngừng hoạt động, kinh doanh trọn năm dương lịch.

Như vậy, công ty không phải nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân trong các trường hợp sau đây:

– Tổ chức trong năm không phát sinh trả thu nhập

– Tổ chức trả thu nhập tạm ngừng hoạt động kinh doanh trọn năm dương lịch.

Tư vấn thuế Sài Nam

Liên hệ với chúng tôi