Thừa kế vốn góp trong công ty TNHH có chịu thuế TNCN không?

Trả lời:

Theo quy định tại Điểm b khoản 9 Điều 111/2013/TT-BTC:

Thu nhập từ nhận thừa kế là vốn góp trong công ty Trách nhiệm hữu hạn thuộc thu nhập chịu thuế TNCN.

Cách tính thuế TNCN từ nhận thừa kế:

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất 10%

Trong đó:

Thu nhập tính thuế: giá trị của phần vốn góp căn cứ theo giá trị sổ sách kế toán của công ty tại thời điểm gần nhất trước thời điểm đăng ký quyền sở hữu phần vốn góp. (căn cứ trên chỉ tiêu Vốn chủ sở hữu trên Bảng cân đối kế toán) 

Vốn chủ sở hữu = Vốn góp của chủ sở hữu + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Vốn góp của chủ sở hữu là vốn điều lệ (vốn thể hiện trên giấy phép kinh doanh)

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là chỉ tiêu phản ánh số lãi (hoặc lỗ) sau thuế chưa được quyết toán hoặc chưa phân phối tại thời điểm báo cáo, bao gồm:

  • Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ trước
  • Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này

Do đó, nếu trong quá trình hoạt động kinh doanh:

  • Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm (kinh doanh lỗ) sẽ làm giảm phần vốn chủ sở hữu thuế TNCN giảm khi nhận thừa kế.
  • Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối dương (kinh doanh lãi) sẽ làm giảm phần vốn chủ sở hữu thuế TNCN tăng khi nhận thừa kế.

Ví dụ minh họa: Cá nhân thừa kế doanh nghiệp là công ty TNHH có vốn điều lệ là 500 triệu. Doanh nghiệp thành lập 5 năm làm lưu trú, lỗ luỹ kế đến 2022 là gần 200 triệu 2023 chưa kết lỗ. Thuế TNCN khi cá nhân nhận thừa kế là bao nhiêu?

⇒ Thuế TNCN ước tính phải nộp: (500 – 200) x 10% = 30 triệu đồng

Lưu ý; Nội dung mang tính chất tham khảo

Tư vấn thuế Sài Nam

Liên hệ với chúng tôi