Doanh nghiệp có phải chịu thuế TNDN khi chuyển nhượng vốn nhận bằng cổ phiếu không?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Thông tư 78/2014/TT-BTC, doanh nghiệp chuyển nhượng vốn không nhận bằng tiền mà nhận dưới các hình thức sau thì vẫn phải chịu thuế TNDN:

  • Tài sản
  • Lợi ích vật chất khác (cổ phiếu, chứng chỉ quỹ…)

⇒ Doanh nghiệp phải chịu thuế TNDN khi chuyển nhượng vốn nhận bằng cổ phiếu (giá trị cổ phiếu được xác định theo giá bán của sản phẩm trên thị trường tại thời điểm nhận tài sản).

Theo quy định, thu nhập từ chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp được tính vào khoản thu nhập khác để tính thuế TNDN:

Thu nhập tính thuế =Giá chuyển nhượng – Giá mua của phần vốn chuyển nhượng – Chi phí chuyển nhượng

Trong đó:

– Giá chuyển nhượng: tổng giá trị thanh toán thực tế theo hợp đồng chuyển nhượng 

– Giá mua: 

  • Nếu chuyển nhượng vốn góp thành lập DN: là giá trị phần vốn góp lũy kế đến thời điểm chuyển nhượng theo sổ sách kế toán.
  • Nếu chuyển nhượng phần vốn do mua lại: là giá trị vốn tại thời điểm mua.

– Chi phí chuyển nhượng: khoản chi thực tế liên quan đến việc chuyển nhượng có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Lưu ý:

Trường hợp cơ quan thuế có cơ sở xác định giá thanh toán không phù hợp theo giá thị trường, cơ quan thuế có quyền kiểm tra và ấn định giá chuyển nhượng.

Trường hợp giá chuyển nhượng phần vốn góp này không phù hợp theo giá thị trường thì cơ quan thuế được ấn định lại toàn bộ giá trị của doanh nghiệp tại thời điểm chuyển nhượng để xác định lại giá chuyển nhượng tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp chuyển nhượng.

Nội dung trả lời chỉ mang tính chất tham khảo, cần căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị.

Tư vấn thuế Sài Nam

Liên hệ với chúng tôi