Thủ tục tiêu hủy hàng hóa hết hạn sử dụng như thế nào?

Trả lời:

Hàng hóa hết hạn sử dụng được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN và  phải thực hiện tiêu hủy. (Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC)

Việc tiêu hủy hàng hóa được hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư 173/2013/TT-BTC như sau:

“Việc tiêu hủy hàng hóa, vật phẩm phải được lập thành biên bản, có đầy đủ chữ ký của các thành viên Hội đồng xử lý. Nội dung chủ yếu của biên bản gồm: căn cứ và lý do thực hiện tiêu huỷ; thời gian, địa điểm tiêu huỷ; thành phần tham gia tiêu huỷ; tên, chủng loại, nguồn gốc, xuất xứ, số lượng, hiện trạng của hàng hoá, vật phẩm tại thời điểm tiêu huỷ; hình thức tiêu hủy và các nội dung khác có liên quan”.

Do đó, hồ sơ tiêu hủy hàng hóa bao gồm:

Nội dung mang tính chất tham khảo

Tư vấn thuế Sài Nam

Liên hệ với chúng tôi