Số tiền thanh toán trên chứng từ thanh toán qua ngân hàng không khớp với số trên hóa đơn GTGT thì xử lý như thế nào?

Trả lời:

Việc thanh toán phải được thực hiện đúng với hợp đồng kinh tế và hóa đơn GTGT (3 chứng từ bắt buộc để bên mua được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và trừ chi phí khi tính thuế TNDN). 

Trường hợp công ty giao hàng xuất khẩu cho nước ngoài, nhưng hàng hóa không đạt tiêu chuẩn theo chất lượng yêu cầu nên bên bán phải bồi thường bằng cách trừ vào giá trị tiền hàng thanh toán, dẫn đến số tiền thanh toán trên chứng từ thanh toán qua ngân hàng thực tế nhỏ hơn số tiền theo hóa đơn GTGT. 

Giá trị tiền hàng (xuất khẩu) thanh toán khi không khớp theo hóa đơn GTGT hoặc hợp đồng kinh tế thì bên bán phải xử lý theo hướng dẫn tại điểm b khoản 3 Điều 16 Thông tư 219/2013/TT-BTC như sau:

  • Nếu số tiền thanh toán trên chứng từ thanh toán qua ngân hàng nhỏ hơn số tiền phải thanh toán theo thỏa thuận trong hợp đồng: cơ sở kinh doanh phải giải trình lý do dẫn đến chênh lệch như: phí chuyển tiền ngân hàng, điều chỉnh giảm giá do hàng kém chất lượng hoặc thiếu hụt (đối với trường hợp này phải có văn bản thỏa thuận giảm giá giữa bên mua và bán)…

Công ty lập lại hóa đơn GTGT để điều chỉnh giảm giá bán hàng xuất khẩu do hàng kém chất lượng, đồng thời kê khai điều chỉnh giảm doanh thu xuất khẩu theo quy định. 

  • Nếu số tiền thanh toán trên chứng từ thanh toán qua ngân hàng lớn hơn số tiền phải thanh toán như đã thoả thuận trong hợp đồng: cơ sở kinh doanh phải giải trình rõ lý do như: thanh toán một lần cho nhiều hợp đồng, ứng trước tiền hàng… 

Tư vấn thuế Sài Nam

Liên hệ với chúng tôi