Quyết toán thuế cho lao động nước ngoài có dưới 183 ngày trong năm đầu ở Việt Nam như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 1 Thông tư 111/2013/TT-BTC, xét theo thời gian hiện diện tại Việt Nam, để được xác định là cá nhân cư trú:

– Người lao động nước ngoài phải có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên trong năm dương lịch. 

– Nếu không đáp ứng điều kiện về số ngày trong năm dương lịch, cá nhân có mặt tại Việt Nam là từ 183 ngày trở lên trong 12 tháng liên tục cũng được xác định là cá nhân cư trú. Quyết toán thuế cho cá nhân thuộc trường hợp này như sau:

  • Năm tính thuế thứ nhất: khai và nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày tính đủ 12 tháng liên tục.
  • Từ năm tính thuế thứ hai: khai và nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. Số thuế còn phải nộp trong năm tính thuế thứ 2 được xác định như sau:

 

Số thuế còn phải nộp năm tính thuế thứ 2

= Số thuế phải nộp của năm tính thuế thứ 2

Số thuế tính trùng được trừ

Trong đó:

  • Số thuế phải nộp của năm tính thuế thứ 2 = Thu nhập tính thuế của năm tính thuế thứ 2 x Thuế suất thuế TNCN theo Biểu lũy tiến từng phần
  • Số thuế tính trùng được trừ = (Số thuế phải nộp trong năm tính thuế thứ nhất / 12) x Số tháng tính trùng.

Tư vấn thuế Sài Nam

Liên hệ với chúng tôi