Quy định về xuất hóa đơn đối với công trình xây dựng

Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thì người bán phải thực hiện xuất hóa đơn cho người mua (Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP). 

Thời điểm ghi nhận doanh thu đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. (theo Điều 3 Thông tư 96/2015/TT-BTC)

Quy định về tên hàng hóa, dịch vụ cung cấp: (Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP). 

  • Bắt buộc phải được thể hiện trên hóa đơn GTGT (Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP). 
  • Trường hợp bán hàng hóa có nhiều chủng loại khác nhau thì tên hàng hóa thể hiện chi tiết đến từng chủng loại 

⇒ Khi xuất hóa đơn cho công trình xây dựng phải thể hiện rõ cung cấp dịch vụ cho công trình nào.

Liên hệ với chúng tôi