Quy định về kỳ quyết toán và cách quyết toán thuế TNCN cho người lao động nước ngoài

Trả lời:

Điều kiện xác định cá nhân cư trú tại Việt Nam: cá nhân có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên trong năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên tới Việt Nam (theo khoản 1 Điều 1 Thông tư 111/2013/TT-BTC)

Cục thuế tỉnh Bắc Ninh ngày 25/09/2023 có Công văn 4502/CTBNI-TTHT hướng dẫn về việc quyết toán thuế cho lao động nước ngoài như sau:

Công ty có lao động nước ngoài ký hợp đồng lao động từ ngày 01/11/2022 tuy nhiên cá nhân này đã sang Việt Nam làm việc trước đó (từ ngày 12/07/2022) 

  • Thời điểm bắt đầu tính thời gian hiện diện tại Việt Nam: từ ngày 12/07/2022
  • Tính tổng thời gian cá nhân có mặt tại Việt Nam từ ngày đầu tiên đến Việt Nam (12/07/2022) đến khi kết thúc hợp đồng lao động và trở về nước, với tổng thời gian từ 183 ngày trở lên trong năm dương lịch (năm 2022) hoặc trong 12 tháng liên tục thì cá nhân được xác định là cá nhân cư trú tại Việt Nam.

Khi đó, kỳ tính thuế sẽ có thời gian như sau:

  • Năm thứ 1: từ 12/07/2022 – 11/07/2023
  • Từ năm thứ 2: theo năm dương lịch (năm 2023: 01/01/2023 đến 31/12/2023)

Kỳ tính thuế năm thứ 1 và năm thứ 2 sẽ bị tính trùng từ 01/01/2023 đến ngày 11/07/2023, số thuế TNCN phải nộp của năm tính thuế thứ 2 được xác định theo hướng dẫn như sau:

Số thuế còn phải nộp năm tính thuế thứ 2

= Số thuế phải nộp của năm tính thuế thứ 2  

Số thuế tính trùng được trừ

Trong đó:

Số thuế phải nộp của năm tính thuế thứ 2

= Thu nhập tính thuế của năm tính thuế thứ 2 x

Thuế suất thuế TNCN theo Biểu lũy tiến từng phần

 

Số thuế tính trùng được trừ

= Số thuế phải nộp trong năm tính thuế thứ 1 x Số tháng tính trùng

12

 

Tư vấn thuế Sài Nam

Liên hệ với chúng tôi