Quy định về kỳ kế toán đầu tiên của doanh nghiệp mới thành lập

Trả lời:

Theo quy định tại Điểm a khoản 2 Điều 12 Luật Kế toán 2015:

Kỳ kế toán: khoảng thời gian từ thời điểm đơn vị kế toán bắt đầu ghi sổ kế toán đến thời điểm kết thúc việc ghi sổ kế toán để lập báo cáo tài chính.

Kỳ kế toán bao gồm:

Kỳ kế toán Thời gian
Kỳ kế toán năm 12 tháng: tính từ đầu ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch.

Đối với đơn vị kế toán có đặc thù về tổ chức, hoạt động: được chọn kỳ kế toán năm bắt đầu từ đầu ngày 01 tháng đầu quý này đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý trước năm sau (phải thông báo cho cơ quan tài chính, cơ quan thuế)

Kỳ kế toán quý 03 tháng: tính từ đầu ngày 01 tháng đầu quý đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý
Kỳ kế toán tháng 01 tháng: tính từ đầu ngày 01 đến hết ngày cuối cùng của tháng.

 

⇒ Như vậy, đối với doanh nghiệp mới thành lập, thì kỳ kế toán đầu được tính từ \ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến hết ngày cuối cùng của kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng theo quy định trên.

Lưu ý: Nội dung trả lời chỉ mang tính chất tham khảo, cần căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị.

Tư vấn thuế Sài Nam

Liên hệ với chúng tôi