Quy định về bù trừ tiền thuế

Căn cứ theo Điều 25 Thông tư 80/2021/TT-BTC:

Doanh nghiệp có số tiền thuế nộp thừa chỉ được bù trừ với khoản nợ hoặc khoản thu phát sinh có cùng tiểu mục nộp thuế

– Nếu bù trừ với khoản nợ: không phải gửi hồ sơ đề nghị bù trừ khoản nộp thừa đến cơ quan thuế

– Nếu bù trừ với các khoản thu phát sinh: phải gửi hồ sơ đề nghị bù trừ khoản nộp thừa đến cơ quan thuế. Hồ sơ bao gồm:

  • Văn bản đề nghị bù trừ thuế mẫu số 01/DNXLNT (phụ lục I Thông tư 80/2021/TT-BTC)
  • Các tài liệu khác có liên quan

Ví dụ: 

Tiểu mục 1052: Thuế TNDN từ hoạt động sản xuất, kinh doanh

Tiểu mục 1701: Thuế GTGT hàng sản xuất, kinh doanh trong nước

⇒ Khi có phát sinh thuế TNDN nộp thừa thì không được bù trừ với thuế GTGT vì khác tiểu mục

Tư vấn thuế Sài Nam

Liên hệ với chúng tôi