Người nộp thuế phải ngừng hoạt động do di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh thì có được xem xét gia hạn nộp thuế không?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 62 Luật Quản lý thuế 2019, chỉ khi nào người nộp thuế phải ngừng hoạt động do di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất, kinh doanh thì có thể đề nghị để được xem xét gia hạn nộp thuế.

Hồ sơ gia hạn nộp thuế được hướng dẫn tại khoản 1 Điều 62 Luật Quản lý thuế 2019 quy định về gia hạn nộp thuế Căn cứ khoản 2 Điều 24 Thông tư 80/2021/TT-BTC bao gồm:

  • Văn bản đề nghị gia hạn nộp thuế theo mẫu số 01/GHAN (phụ lục I Thông tư 80/2021/TT-BTC)
  • Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh đối với người nộp thuế (bản chính hoặc bản sao có xác nhận của người nộp thuế)
  • Đề án hoặc phương án di dời, trong đó thể hiện rõ kế hoạch và tiến độ thực hiện di dời của người nộp thuế (bản chính hoặc bản sao có xác nhận của người nộp thuế).

Thời gian gia hạn nộp thuế: không quá 01 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế (theo khoản 3 Điều 62 Luật Quản lý thuế 2019)

Tư vấn thuế Sài Nam

Liên hệ với chúng tôi