Khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động có được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN?

Trả lời:

Về thuế TNDN:

Điều kiện để khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ được trừ: (theo Điều 4 Nghị định 96/2015/TT-BTC):

  • Phần chi mua bảo hiểm nhân thọ không được vượt mức 03 triệu đồng/tháng/người
  • Việc chi mua bảo hiểm được ghi cụ thể điều kiện hưởng và mức hưởng trong Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty…

Lưu ý: Doanh nghiệp không được tính vào chi phí đối với các Khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động (bảo hiểm không bắt buộc) nếu doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về bảo hiểm bắt buộc cho người lao động (kể cả trường hợp nợ tiền bảo hiểm bắt buộc)

Bộ hồ sơ cần có:

– Hợp đồng lao động có quy định về việc mua Bảo hiểm nhân thọ cho NLĐ

– Chứng từ thanh toán tiền lương

– Hợp đồng với công ty bảo hiểm

– Chứng từ thanh toán cho công ty bảo hiểm

– Trích 10% thuế TNCN trước khi trả lương cho NLĐ (đối với bảo hiểm có tích lũy)

Về thuế TNCN: (theo Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC và Điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC)

  • Nếu mua bảo hiểm có tích lũy về phí bảo hiểm: chịu thuế TNCN (công ty khấu trừ 10% thuế TNCN trước khi trả lương cho người lao động).
  • Nếu mua bảo hiểm không tích lũy về phí bảo hiểm: không chịu thuế TNCN.

Tư vấn thuế Sài Nam

Liên hệ với chúng tôi