Hướng dẫn xử lý chi phí lãi vay khi EBITDA âm

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 16 Nghị định 132/2020/NĐ-CP, chi phí lãi vay liên quan đến giao dịch liên kết được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN nhưng chỉ được trừ phần chi phí tương ứng tối đa bằng 30% EBITDA.

 

EBITDA = Tổng lợi nhuận thuần + (Chi phí lãi vay – lãi tiền gửi – lãi cho vay) + chi phí khấu hao

Tuy nhiên đối với doanh nghiệp có EBITDA âm thì chi phí lãi vay có được tính vào chi phí được trừ hay không. Về vấn đề này, Cục thuế tỉnh Bình Dương có Công văn 9662/CTBDU-TTHT ngày 05/06/2023 hướng dẫn như sau:

  • Chi phí lãi vay không được trừ khi tính thuế TNDN
  • Phần chi phí lãi vay không được trừ thì được chuyển sang kỳ tính thuế tiếp theo trong trường hợp tổng chi phí lãi vay được trừ của kỳ tính thuế tiếp theo thấp hơn 30% EBITDA  (thời gian chuyển không quá 05 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh chi phí lãi vay không được trừ)

Tư vấn thuế Sài Nam

Liên hệ với chúng tôi