Hướng dẫn về lập hóa đơn đối với sản xuất sản phẩm xuất dùng làm tài sản cố định cho chi nhánh?

Trả lời:

Theo Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua (kể cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ TRỪ trường hợp:

  • Hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất
  • Hàng hóa xuất để cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa

Ngoài ra, theo Công văn 67051/CTHN-TTHT do Cục thuế TP. Hà Nội ban hành ngày 15/09/2023, hướng dẫn quy định về lập hóa đơn đối với tài sản cố định do doanh nghiệp tự sản xuất, xây dựng như sau:

Giai đoạn Về hóa đơn GTGT
Nghiệm thu, bàn giao TSCĐ do doanh nghiệp tự sản xuất, xây dựng để phục vụ sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT Không cần lập

(Thuế GTGT đầu vào hình thành nên tài sản cố định tự làm được kê khai, khấu trừ theo quy định.)

Điều chuyển tài sản 
Điều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong tổ chức Không phải lập hóa đơn

(Phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản)

Điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán độc lập hoặc giữa các đơn vị thành viên có tư cách pháp nhân đầy đủ trong cùng một tổ chức Lập hóa đơn điện tử như bán hàng hóa

 

Tư vấn thuế Sài Nam

Liên hệ với chúng tôi