Hợp đồng ký kết trước ngày 01/7/2023 nhưng kéo dài qua ngày 01/7/2023 thì áp dụng thuế suất thuế GTGT như thế nào?

Trả lời: 

Theo hướng dẫn tại Nghị quyết 101/2023/QH15 và Nghị định 44/2023/NĐ-CP, thuế suất thuế GTGT giảm từ 10% xuống 8% áp dụng từ ngày 01/07/2023 đến ngày 31/12/2023

Thời điểm xác định thuế GTGT: (theo Điều 8 Thông tư 219/2013/TT-BTC)

  • Đối với bán hàng hóa: thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa
  • Đối với cung cấp dịch vụ: thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa.

Trường hợp hợp đồng mua bán hàng hóa được ký kết từ ngày 01/01/2023 đến trước ngày 01/7/2023 nhưng bên bán thực hiện chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa:

  • Chuyển giao trước ngày 01/07/2023: áp dụng thuế suất thuế GTGT 10% 
  • Chuyển giao sau ngày 01/07/2023: áp dụng thuế suất thuế GTGT 8%

Trường hợp mà hợp đồng cung ứng dịch vụ được ký kết trong thời gian từ ngày 01/01/2023 đến ngày 01/7/2023 nhưng hoàn thành việc cung ứng dịch vụ:

  • Hoàn thành trước ngày 01/7/2023: áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%
  • Hoàn thành sau ngày 01/7/2023: áp dụng thuế suất thuế GTGT 8%

Trường hợp có thu tiền trước hoặc thu tiền trong quá trình thực hiện cung cấp dịch vụ thì thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng là thời điểm thu tiền

Tư vấn thuế Sài Nam

Liên hệ với chúng tôi