Hàng thực phẩm hư hỏng có được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN không?

Trả lời:

Điều kiện để khoản chi được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN theo Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC như sau:

  • Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp
  • Khoản chi từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Căn cứ khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC, được sửa đổi bởi Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC có quy định: 

– Hàng hóa bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên, hàng hóa hết hạn sử dụng, không được bồi thường thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

– Hồ sơ đối với hàng hóa bị hư hỏng để được tính vào chi phí được trừ bao gồm:

  • Biên bản kiểm kê giá trị hàng hóa bị hư hỏng (xác định rõ giá trị hàng hóa bị hư hỏng, nguyên nhân hư hỏng; chủng loại, số lượng, giá trị hàng hóa có thể thu hồi được (nếu có))
  • Bảng kê xuất nhập tồn hàng hóa bị hư hỏng (được ký xác nhận bởi đại diện hợp pháp của doanh nghiệp) 
  • Hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường (nếu có).
  • Hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường (nếu có).

Tư vấn thuế Sài Nam

Liên hệ với chúng tôi