Giá tính thuế GTGT khi áp dụng chiết khấu thương mại cho khách hàng được xác định như thế nào?

Trả lời: 

Về giá tính thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ áp dụng chiết khấu thương mại, Tổng cục Thuế ngày 02/08/2023 vừa qua đã ban hành Công văn 3292/TCT-CS hướng dẫn như sau:

Giá tính thuế GTGT là giá bán đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng.

  • Trường hợp việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hóa, dịch vụ thì số tiền chiết khấu của hàng hóa đã bán được tính điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau.
  • Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh thu mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.

Tư vấn thuế Sài Nam

Liên hệ với chúng tôi