Được hưởng ưu đãi thuế TNDN về địa bàn đầu tư, sau đó lại được ưu đãi cho doanh nghiệp công nghệ cao thì áp dụng thuế suất như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản Khoản 3 Điều 10 và Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về ưu đãi thuế suất thuế TNDN như sau:

Trường hợp Thuế suất ưu đãi Thu nhập được hưởng ưu đãi
Dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn
  • Miễn thuế hai năm 
  • Giảm 50% số thuế phải nộp cho tối đa bốn năm tiếp theo.
Thu nhập phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của dự án đầu tư trên địa bàn ưu đãi
Dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn
  • Áp dụng thuế suất 10% trong thời gian 15 năm
  • Miễn thuế tối đa bốn năm và giảm 50% số thuế phải nộp cho chín năm tiếp theo.
Dự án đầu tư ứng dụng công nghệ cao/Doanh nghiệp công nghệ cao
  • Áp dụng thuế suất 10% trong thời gian 15 năm
  • Miễn thuế tối đa bốn năm và giảm 50% số thuế phải nộp cho chín năm tiếp theo.
Thu nhập phát sinh từ sản phẩm công nghệ cao nếu đáp ứng các điều kiện ưu đãi theo quy định

 

Thông tư hướng dẫn như sau: Trong cùng một thời gian, nếu doanh nghiệp được hưởng nhiều mức ưu đãi thuế khác nhau đối với cùng một khoản thu nhập thì doanh nghiệp chỉ được lựa chọn áp dụng mức ưu đãi thuế có lợi nhất tương ứng với một điều kiện ưu đãi doanh nghiệp đã lựa chọn.

Tư vấn thuế Sài Nam

Liên hệ với chúng tôi