Doanh nghiệp sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ sai mục đích thì phải chịu nghĩa vụ thuế như thế nào?

Trả lời: 

Cách tính thuế TNDN (Theo Điều 1,2 Thông tư 96/2015/TT-BTC):

Thuế TNDN = (Thu nhập tính thuế – Phần trích lập quỹ KH&CN) x Thuế suất thuế TNDN

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – Thu nhập được miễn thuế – Các khoản lỗ được kết chuyển

Thu nhập chịu thuế = (Doanh thu – Chi phí được trừ) + Các khoản thu nhập khác

Mục đích sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (quy định tại Thông tư 05/2022/TT-BKHCN):

  • Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
  • Phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp
  • Thực hiện hoạt động chuyển giao công nghệ
  • Chi phục vụ hoạt động quản lý Quỹ

Phần trích lập Quỹ được trừ khỏi Thu nhập tính thuế TNDN nên nếu doanh nghiệp sử dụng không đúng mục đích sẽ bị truy thu thuế TNDN trên số trích lập mà sử dụng sai mục đích. Cụ thể như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 67/2022/TT-BTC, nếu doanh nghiệp sử dụng không đúng mục đích; không sử dụng hoặc sử dụng không hết 70% khoản trích Quỹ phát triển khoa học và công nghệ hằng năm:

  • Nộp số thuế TNDN tính trên khoản thu nhập đã trích tương ứng với khoản sử dụng sai mục đích
  • Tiền lãi phát sinh từ số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp

Thời gian tính lãi được tính liên tục kể từ ngày tiếp theo ngày trích Quỹ đến ngày liền kề trước ngày số thuế thu hồi nộp vào ngân sách Nhà nước.

Tư vấn thuế Sài Nam

Liên hệ với chúng tôi