Doanh nghiệp bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn thì làm sao để xuất hóa đơn cho người mua?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 124 Luật Quản lý thuế 2019, người nộp thuế có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, thời hạn gia hạn nộp thuế sẽ bị cơ quan thuế cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn.

Tuy nhiên, theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 13 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, doanh nghiệp khi bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn có thể xin cấp hóa đơn có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh để giao cho khách hàng.

Điều kiện để được cấp hóa đơn lẻ theo từng lần phát sinh:

Căn cứ theo Điểm d, Khoản 4, Điều 34 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành quy định:

“Trường hợp đang áp dụng biện pháp cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn mà người nộp thuế có văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn để có nguồn thanh toán tiền lương công nhân, thanh toán các khoản chi phí đảm bảo sản xuất kinh doanh được liên tục thì cơ quan thuế tiếp tục cho người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh với điều kiện người nộp thuế phải nộp ngay ít nhất 18% doanh thu trên hóa đơn được sử dụng vào ngân sách nhà nước”

⇒ Do đó, trường hợp doanh nghiệp bị cưỡng chế hóa đơn có nhu cầu sử dụng hóa đơn có thể nộp ngay tối thiểu 18% doanh thu trên hóa đơn đã sử dụng vào ngân sách Nhà nước.

Tư vấn thuế Sài Nam

Liên hệ với chúng tôi