Công ty có được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào khi chi trả các khoản quà tặng khuyến mại và nộp thuế thay cho cá nhân không?

Trả lời: 

Cá nhân, hộ kinh doanh có doanh thu bán hàng, gia công, tiền hoa hồng, cung ứng dịch vụ bao gồm các khoản thưởng, khuyến mại, chiết khấu thương mại…trên 100 triệu đồng/năm phải kê khai nộp thuế. 

Tuy nhiên, theo quy định tại điểm đ khoản 5 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, tổ chức chi trả các khoản thưởng, hỗ trợ đạt doanh số, khuyến mại, chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán…cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán có trách nhiệm khai thuế thay và nộp thuế thay cho cá nhân (thuế GTGT và thuế TNCN).

Trường hợp doanh nghiệp tặng hiện vật là tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng cho khách hàng không kèm theo việc mua, bán hàng hóa thì khoản quà tặng mà khách hàng nhận được thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân từ quà tặng.

Theo hướng dẫn tại Công văn Công văn 3870/TCT-DNNCN do Tổng cục thuế ban hành ngày 19/10/2022, khoản chi trả các khoản quà tặng khuyến mại, chiết khấu thương mại do công ty chi trả cho cá nhân và nộp thuế thay cho cá nhân thì:

  • Công ty không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào
  • Không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản thuế nộp thay cho cá nhân.

Tư vấn thuế Sài Nam

Liên hệ với chúng tôi