Chồng đã đăng ký người phụ thuộc là con nhưng đã nghỉ việc nay vợ muốn đăng ký lại người con trong cùng năm có được không?

Trả lời: 

Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC:

“Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế. Trường hợp nhiều người nộp thuế có chung người phụ thuộc phải nuôi dưỡng thì người nộp thuế tự thỏa thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một người nộp thuế.”

Cũng theo quy định tại Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC:

“Khi có thay đổi (tăng, giảm) về người phụ thuộc, người nộp thuế thực hiện khai bổ sung thông tin thay đổi của người phụ thuộc theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế và nộp cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập hoặc cơ quan thuế đối với người nộp thuế thuộc diện khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế.”

⇒Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào người nộp thuế trong năm tính thuế, để thay đổi với người phụ thuộc thì cần phải khai bổ sung thông tin thay đổi của người phụ thuộc theo mẫu ban hành.

Lưu ý: Nội dung trả lời chỉ mang tính chất tham khảo, cần căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị.

Tư vấn thuế Sài Nam

Liên hệ với chúng tôi