Cho doanh nghiệp liên kết vay có bị ấn định thuế không?

Trả lời: 

Các trường hợp hình thành giao dịch liên kết từ hoạt động cho vay theo khoản 2 Điều 5 Nghị định 132/2020/NĐ-CP:

  • Vay, cho vay đối với các bên có quan hệ liên kết
  • Vay, vay đối với các doanh nghiệp khác (không có quan hệ liên kết) với khoản vốn vay ít nhất bằng 25% vốn chủ sở hữu và chiếm trên 50% tổng giá trị các khoản nợ trung và dài hạn của doanh nghiệp đi vay

Theo quy định tại Điều 50 Luật Quản lý thuế 2019, công ty bị ấn định thuế đối với trường hợp mua, bán, trao đổi và hạch toán giá trị hàng hóa, dịch vụ không theo giá trị giao dịch thông thường trên thị trường => Nếu công ty cho vay với lãi suất không theo lãi suất thị trường thì sẽ bị ấn định thuế

Đối với vấn đề này, Cục thuế tỉnh Bình Định ban hành Công văn 2141/CTBDI-TTHT hướng dẫn về vấn đề cho doanh nghiệp khác vay vốn như sau:

Công ty khi cho vay không bị ấn định thuế nếu đáp ứng điều kiện:

  • Có lãi suất cho vay theo giá thị trường và theo quy định của Ngân hàng Nhà nước
  •  Doanh nghiệp đi vay áp dụng cùng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp như doanh nghiệp cho vậy

Tuy nhiên, Công ty cho các cổ đông là doanh nghiệp (bên liên kết) vay vốn làm hình thành giao dịch liên kết nên phải có trách nhiệm kê khai thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết theo Phụ lục I, II, III nộp cùng tờ khai quyết toán thuế TNDN, nếu không sẽ bị phạt tiền từ 8 đến 15 triệu đồng.

Tư vấn thuế Sài Nam

Liên hệ với chúng tôi