Chi tài trợ cho y tế thực hiện xuất hóa đơn như thế nào?

Trả lời: 

Về hóa đơn GTGT

Trường hợp doanh nghiệp tài trợ thiết bị, dụng cụ y tế, thuốc chữa bệnh thì thực hiện xuất hóa đơn hàng hóa cho, biếu tặng

Trên hoá đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hoá đơn xuất bán hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng đối với mặt hàng cùng loại hoặc mặt hàng tương tự trên thị trường được tính tại thời điểm phát sinh hoạt động cho biếu tặng

Về hồ sơ, chứng từ cần có:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC, chi phí tài trợ cho y tế để được khấu trừ thuế GTGT và tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN, doanh nghiệp cần chuẩn bị bộ hồ sơ sau:

  • Biên bản xác nhận khoản tài trợ  theo mẫu số 04/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 78/2014/TT-BTC (có chữ ký của người đại diện tài trợ và đơn vị nhận tài trợ (hoặc cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ) 
  • Hóa đơn GTGT hàng hóa cho, biếu, tặng (tài trợ bằng hàng hóa của doanh nghiệp)
  • Hóa đơn, chứng từ mua hàng hóa (nếu tài trợ bằng hàng hóa mua ngoài) 
  • Chứng từ chi tiền hoặc phiếu thu của đơn vị nhận tài trợ (nếu tài trợ bằng tiền).

Tư vấn thuế Sài Nam

Liên hệ với chúng tôi