Chi phí xây dựng để được trừ khi tính thuế TNDN cần có hồ sơ gì?

Trả lời:

Điều kiện để khoản chi được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN theo Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC như sau:

  • Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp
  • Khoản chi từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Thời điểm lập hóa đơn đối với hoạt động cung cấp dịch vụ: thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ không phân biệt đã thu được tiền hay chưa.

Lưu ý: Trường hợp bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng dịch vụ được giao tương ứng. 

Để chi phí xây dựng được tính vào chi phí được trừ, doanh nghiệp cần chuẩn bị bộ hồ sơ bao gồm:

  • Hợp đồng xây dựng (biên bản dự toán, bản vẽ…nếu có)
  • Hóa đơn thanh toán khối lượng công trình
  • Nếu hóa đơn thanh toán tạm ứng (chưa xác định được khối lượng công trình) => ghi nhận doanh thu chưa thực hiện
  • Nếu có hóa đơn thanh toán + biên bản nghiệm thu khối lượng công trình => đã ghi nhận doanh thu
  • Quyết toán khối lượng công trình xây dựng mang tên, địa chỉ và mã số thuế của doanh nghiệp
  • Thanh lý hợp đồng

Tư vấn thuế Sài Nam

Liên hệ với chúng tôi