Bộ hồ sơ cần có để chi phí khấu hao đối với công trình xây dựng trên đất của doanh nghiệp được tính vào chi phí hợp lý?

Trả lời:
Điều kiện ghi nhận Tài sản cố định (TSCĐ) hữu hình theo Điều 3 Thông tư 45/2013/TT-BTC: (đáp ứng cả 3 tiêu chuẩn)
– Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó
– Thời gian sử dụng: trên một năm trở lên
– Nguyên giá: từ 30 triệu đồng trở lên (được xác định một cách đáng tin cậy)

Điều kiện để chi phí hợp lý đối với khoản trích khấu hao TSCĐ (theo Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC)
– Tài sản cố định (TSCĐ) phục vụ sản xuất, kinh doanh
– Được trích khấu hao đúng đúng mức trích khấu hao và thời gian sử dụng
– TSCĐ có hóa đơn, chứng từ hợp pháp
– Thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp
– Được hạch toán và theo dõi trên sổ sách kế toán của đơn vị

Xem Khung trích khấu hao TSCĐ

⇒ Trường hợp DN có công trình trên đất để phần trích khấu hao được tính vào CP được trừ, bộ hồ sơ cần có bao gồm:

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên doanh nghiệp (trường hợp đất thuộc quyền sở hữu của DN) hoặc có hợp đồng thuê đất, mượn đất (nếu là đất đi thuê)
– Hóa đơn thanh toán khối lượng công trình xây dựng bàn giao (kèm theo hợp đồng xây dựng , thanh lý hợp đồng, quyết toán công trình xây dựng mang tên, địa chỉ và mã số thuế của doanh nghiệp).
– Sổ sách kế toán thể hiện việc quản lý, hạch toán đối với TSCĐ này.

Tư vấn thuế Sài Nam 

Liên hệ với chúng tôi