Cổ đông sáng lập có được rút vốn sau khi được cấp phép thành lập doanh nghiệp?

30 Tháng Chín

Cổ đông sáng lập có được rút vốn sau khi được cấp phép thành lập doanh nghiệp?

Trong thời gian 05 tháng kể từ ngày có giấy phép đăng ký kinh doanh. Cổ đông sáng lập có được quyền rút vốn khỏi công ty cổ phần hay không? 

Ảnh minh họa (nguồn internet)

 

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 119 của Luật Doanh nghiệp năm 2014, cổ đông sáng lập được tự do chuyển nhượng số cổ phần phổ thông mà mình sở hữu cho cổ đông sáng lập khác.

Nếu cổ đông này muốn chuyển nhượng số cổ phần phổ thông mà mình sở hữu cho người khác không phải là cổ đông sáng lập thì phải được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó.

Trường hợp cổ đông sáng lập có sở hữu những loại cổ phần khác ngoài cổ phần phổ thông thì tương ứng với loại cổ phần mà cổ đông có quyền chuyển nhượng tương ứng tại thời điểm nêu trên như sau:

- Cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại được tự do chuyển nhượng;

- Cổ phần ưu đãi biểu quyết không được chuyển nhượng;

- Cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định thì quyền chuyển nhượng của cổ đông sáng lập thực hiện theo quy định tại Điều lệ công ty.

Nguồn Pháp lý khởi nghiệp

© Copyright 2018 KETOANSAINAM.COM
Designed byViễn Nam
image