3 LOẠI BÁO CÁO MÀ DOANH NGHIỆP PHẢI THỰC HIỆN CUỐI NĂM

21 Tháng Mười Một

3 LOẠI BÁO CÁO MÀ DOANH NGHIỆP PHẢI THỰC HIỆN CUỐI NĂM

 

  • Các loại báo cáo của doanh nghiệp về lao động, phòng cháy chữa cháy, môi trường
  • Hằng năm, doanh nghiệp có trách nhiệm gửi các báo cáo này về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

1. Về lao động
- Báo cáo tình hình sử dụng lao động hằng năm ( trước ngày 05/12) theo mẫu số 01/PLI (Phụ lục I Nghị định 145/2020/NĐ-CP qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc gửi văn bản giấy theo mẫu số 02/PLI (khoản 2 Điều 4 Nghị định 145/2020/NĐ-CP)

Xem thêm: Mức xử phạt khi không khai báo việc sử dụng lao động
- Báo cáo tình hình tham gia bảo hiểm thất nghiệp của năm trước cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 15/01 hằng năm (khoản 7 Điều 32 Nghị định 28/2015/NĐ-CP)
- Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động trước ngày 10/01 năm sau theo mẫu quy định tại Phụ lục XII Nghị định 145 và có thể lựa chọn gửi bằng 1 trong những hình thức sau: trực tiếp, fax, bưu điện, thư điện tử
(Điều 36 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 và Điều 24 Nghị định 39/2016/NĐ-CP)
- Báo cáo về công tác an toàn, vệ sinh lao động theo mẫu được quy định tại Phụ lục II Nghị định 145 bằng 1 trong những hình thức sau: gửi trực tiếp, fax, bưu điện, thư điện tử (Điều 10 Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH)
- Công bố tình hình tai nạn lao động nơi xảy ra tai nạn trước ngày 15/01 năm sau và thông tin phải được niêm yết công khai tại trụ sở của cơ sở có xảy ra tai nạn, tại hội nghị người lao động hằng năm và đăng lên trang thông tin điện tử của cơ sở (nếu có) ( Điều 4 Thông tư 13/2020/TT-BLĐTBXH)
- Báo cáo y tế lao động theo mẫu tại Phụ lục 8 Thông tư 19 trước ngày 10/01 năm sau đến trung tâm y tế nơi đặt trụ trở chính của cơ sở lao động, đồng thời cơ sở lao động phải báo cáo các trường hợp tai nạn lao động được khám và điều trị tại đơn vị theo mẫu quy định tại Nghị định 39/2016/NĐ-CP (Điều 10 Thông tư 19/2016/TT-BYT)
- Báo cáo sử dụng lao động nước ngoài (nếu có) trước ngày 05/01 năm sau (thời gian chốt số liệu tính từ ngày 15/12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14/12 của kỳ báo cáo) theo mẫu số 07/PLI Phụ lục I Nghị định 152 ( Điều 6 Nghị định 152/2020/NĐ-CP)

 

2. Về phòng cháy chữa cháy
- Kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy: người đứng đầu cơ sở thuộc danh mục tại Phụ lục III Nghị định 136 phải thường xuyên kiểm tra và định kỳ 6 tháng gửi báo cáo kết quả kiểm tra về Cơ quan công an quản lý trực tiếp (Điều 16 Nghị định 136/2020/NĐ-CP)
- Báo cáo công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cuối tháng 11 hàng năm đến cơ quan cấp trên có thẩm quyền(số lượng, chất lượng, chủng loại, nội dung bảo quản , bảo dưỡng phương tiện phòng cháy chữa cháy đã trang bị) . ( Điều 10 Thông tư 17/2021/TT-BCA)

 

3. Về môi trường
- Báo cáo công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ định kỳ hàng năm. Kỳ báo cáo từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12 của năm báo cáo. (Điều 119 Luật Bảo vệ môi trường 2020)


Tư vấn thuế Sài Nam

© Copyright 2018 KETOANSAINAM.COM
Designed byViễn Nam
image